Duchovné čítanie

Čím dôvernejšie a vytrvalejšie sa modlíš, tým skôr môžeš úfať, že ťa dobrotivý Boh na láskavé orodovanie svätého Júdu vypočuje. Preto sa tak veľmi odporúča deväťdňová pobožnosť, ktorú možno aj viac ráz opakovať, keby hneď nenasledovalo vyslyšanie.

eväťdňová pobožnosť, čiže deviatnik je v tom, že sa za deväť dní modlíme nejaké modlitby a odbavujeme nejaké skutky pobožnosti, pokánia a lásky podľa svojej horlivosti. Napríklad môžeme si odbaviť tú modlitbu s litániami, ktorá je tu udaná na prvý deň, alebo iné modlitby. Podľa potreby pristúpime v deviatniku k svätým sviatostiam, chodíme na svätú omšu, dáme nejaký milodar chudobnému, alebo na iný dobrý cieľ, konáme sebazaprenie / keď sa napríklad zriekneme niečoho nám milého atd. / a to s tým úmyslom, aby sme tak uctili svätého Tadeáša a naklonili Pána Boha, aby sa zmiloval nad nami.

Pravda, keď prosíme o nejaké časné dobro, alebo o odvrátenie nejakého časného zla, vždy treba dodať aspoň v duchu podmienku: ak nám to bude na spasenie duše. Lebo my nevidíme do budúcnosti a často si myslíme, že niečo bude pre nás dobré, o čom Pán Boh predvída, že nám bude na škodu. V takom prípade nás Pán Boh ani na orodovanie Júdu nevypočuje, pretože nás miluje. Veď ani my nedáme britvu dieťaťu, čo ako veľmi by nás o ňu prosilo, lebo ho radi máme a nechceme, aby si ňou ublížilo. Zato sa naše modlitby nestratia, lebo Pán Boh dá nám namiesto toho čo sme prosili niečo lepšieho a vo večnosti budeme mu za to ďakovať.

MODLITBA

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel/a/ k tebe, aby som ťa vrúcne prosil/a/ o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol/a/ svoj kríž a nebol/a/ malomyseľný/á/.

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného/smutnú/ a nevypočutého/nevypočutú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: „Proste a dá sa vám.“ Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

Amen.

Môžeme pripojiť „Litánie k sv. Júdovi Tadeášovi„.